Algemene voorwaarden

(versiedatum 13-01-2020) 

Artikel 1. Definities 

Notaris 
Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever 
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening. 

Opdracht 
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 400 Boek 7 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 402, 404 en 409 Boek 7 Burgerlijk Wetboek aanvaard, en voor zover van toepassing met uitsluiting van artikel 407 lid 2 Boek 7 Burgerlijk Wetboek

Opdrachtnemer 
Willems & Smeets Notarissen is een handelsnaam van W&S B.V., statutair gevestigd te Valkenswaard. Deze vennootschap is de enige opdrachtnemer. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde vennootschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen. 

Artikel 2. Toepassingsgebied 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door notarissen en hun kantoorgenoten. 

Artikel 3. Tarieven, meerwerk en tussentijdse facturering

a. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht, is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het gebruikelijke in rekening te brengen. Het honorarium wordt hierbij vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren, door deze te vermenigvuldigen met het door de notaris gehanteerde uurtarief, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen. 

b.Werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze (uiteindelijk) leiden tot een notariële akte zullen aan de cliënt worden gedeclareerd op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen. 

c.Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een (1) maand is de notaris bevoegd tussentijds te factureren. 

Artikel 4. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld danwel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. 

Artikel 5. Overgang rechten en verplichtingen 

Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel. 

Artikel 6. Betaling 

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. Voor werkzaamheden die niet tot een akte leiden geldt een betaaltermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum. 

Artikel 7. Kosten van invordering 

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. 

Artikel 8. Werkzaamheden; WWFT 

De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
Tot deze voorschriften behoort de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

 • in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat, het vaststellen of partijen als politiek prominent persoon (PEP) dienen te worden aangemerkt, alsmede wie de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) zijn van een organisatie;
 • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet;
 • een verklaring te vragen omtrent de herkomst van gelden in verband met de transactie.

Artikel 9. Klachten 

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl 

Artikel 10. Aansprakelijkheid van de notaris  

 1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
  De in dit lid omschreven aansprakelijkheid omvat zowel de aansprakelijkheid uit hoofde van tekortkoming in de nakoming van een verbintenis (artikel 6:74 Burgerlijk als aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek).
 2. De in lid 1. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. 
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. 
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1., 2. en 3. van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
 5. De opdrachtgever vrijwaart de notaris tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de notaris.

Artikel 11. Rechts- en forumkeuze 

Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant zal bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil dat tussen de notaris en de cliënt mocht ontstaan, behoudens voor zover dwingende wettelijke competentieregels anders bepalen.

 • deskundig & betrokken
 • optimale begeleiding
 • daadkrachtig
 • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.