Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1. Definities

 

Notaris                     Onder notaris wordt verstaan een notaris, verbonden aan W&S B.V., zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten.

 

Opdrachtgever           Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

 

Opdracht                  Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

                              Alle opdrachten worden met uitdrukkelijke uitsluiting van de artikelen 7:402,7: 404 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, en voor zover van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

 

W&S B.V.                  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W&S B.V., gevestigd te Valkenswaard, kantoorhoudende te 5551 AE Valkenswaard, Brouwerijplein 84, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17168446, tevens handelende onder de handelsnaam: Willems & Smeets Notarissen Adviseur.

                              Deze vennootschap is de enige opdrachtnemer.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

 

1.   Deze voorwaarden zijn, bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle door W&S B.V. uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten die al dan niet met de eerdere opdracht samenhangen, en alle overige werkzaamheden van W&S B.V. (waaronder mede te verstaan het niet aannemen van een opdracht), alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen W&S B.V. en derden.

2.   Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld (waaronder mede worden begrepen derden waarmee W&S B.V. een samenwerkingsverband is aangegaan), alsmede alle notarissen, alle kandidaat-notarissen en alle overige personen die voor of namens W&S B.V. werkzaam zijn of zijn geweest, waaronder mede worden begrepen de aandeelhouders en bestuurders van W&S B.V., alsmede de aandeelhouders en bestuurders van de houdstermaatschappijen van W&S B.V., alsmede hun rechtsopvolgers.

Artikel 3. Overeenkomst van opdracht.

 1. De Opdracht wordt uitsluitend geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door of namens W&S B.V. en de diensten worden uitsluitend verleend namens W&S B.V. Indien het de (stilzwijgende) bedoeling is, of de verwachting is gewekt, dat een opdracht door één of meerdere bepaalde personen wordt uitgevoerd, wordt daarmee op generlei wijze het recht van W&S B.V. uitgesloten of beperkt om bij de uitvoering van de Opdracht andere personen in te schakelen.
 2. De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht anders voortvloeit.
 3. In het geval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
 4. Een Opdracht geldt ook als aanvaard indien geen opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever is ontvangen als de Opdracht door W&S B.V. is bevestigd aan de Opdrachtgever, of als de Opdrachtgever een namens W&S B.V. gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4. Tarieven, meerwerk en tussentijdse facturering

 1. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de Opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door W&S B.V. gebruikelijk gehanteerde uurtarief voor de betreffende zaak, vermeerderd met kosten van derden. Het uurtarief wordt van tijd tot tijd opnieuw vastgesteld. Voorts wordt op het honorarium voor kantoorkosten een opslag in rekening gebracht. Deze bedraagt thans 5%.
 2. W&S B.V. mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de Opdracht of een ander dan de Opdrachtgever.
 3. Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte is W&S B.V. bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor bepaald.
 4. Ingeval aan de werkzaamheden van W&S B.V. een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt W&S B.V. het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.
 5. W&S B.V. is voorts gerechtigd om aan de verzoeker tot afgifte van een afschrift en/of grosse van een akte of duplicaat van onder W&S B.V. berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota's en declaraties, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker.
 6. W&S B.V. is bevoegd bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening en risico van de Opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van de door W&S B.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. W&S B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De Opdrachtgever verstrekt aan W&S B.V. een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 7. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een (1) maand is de notaris bevoegd tussentijds te factureren. Verschotten en declaraties van derden kunnen meteen in rekening gebracht worden. Tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
 8. W&S B.V. behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven alsmede de opslag voor kantoorkosten, tweemaal per jaar, per 1 januari en per 1 juli aan te passen.
 9. De juistheid van nota's en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig (30) dagen na factuurdatum geschiedt.

Artikel 5. Betaling

 

1.   Het verschuldigde honorarium, de opslag voor kantoorkosten en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.

 

2.   Voor werkzaamheden die niet tot een akte leiden geldt een betaaltermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan.

 

3.   De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente en incassokosten verschuldigd. De rente bedraagt één (1) procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. W&S B.V. kan, als de Opdrachtgever in verzuim is, de Opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.

 

4.   W&S B.V. kan in het kader van de uitvoering van de Opdracht gelden onder zich houden. W&S B.V. is niet aansprakelijk voor kosten of aansprakelijkheden veroorzaakt door handelen of nalaten door de bank of niet nakoming van de verplichtingen van de bank. Indien deze bank aan W&S B.V. negatieve rente over de gestorte gelden van de Opdrachtgever of een derde in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de Opdrachtgever respectievelijk derde en wordt deze in mindering gebracht op het gestorte bedrag.

 

5.   Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever is W&S B.V. gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteitsrekening van W&S B.V. waartoe de Opdrachtgever gerechtigd is te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan W&S B.V. verschuldigd is.

 

6.   Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties komen voor rekening van de Opdrachtgever, evenals de gerechtelijke kosten. Als minimumbedrag wordt een bedrag van vijftien procent (15%) over het te incasseren bedrag gehanteerd. Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden deze buitengerechtelijke kosten in afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin berekend overeenkomstig de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten, volgens welk besluit deze kosten te allen tijde minimaal € 40,- bedragen.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

 

Ingeval een Opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die Opdracht aan W&S B.V.  verschuldigd zijn. Ingeval een Opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé Opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld danwel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 

Artikel 7. Werkzaamheden; WWFT

 

1.   De werkzaamheden zullen geen fiscale advisering omvatten, tenzij en voor zover advisering over bepaalde fiscale aspecten uitdrukkelijk in de schriftelijk bevestigde Opdracht is opgenomen.

2.   W&S B.V. houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl.

3.   Bij de uitvoering van de Opdracht zal W&S B.V. ook het bepaalde in de WWFT in acht nemen. In verband hiermee is W&S B.V. verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Tevens kan W&S B.V. in verband met gemelde wet verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Volgens de wet mag W&S B.V. zijn Opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. W&S B.V. zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die een Opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de WWFT, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van W&S B.V.

4.   Door het verstrekken van de Opdracht bevestigt de Opdrachtgever bekend te zijn met voormelde uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen en verleent de Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk, toestemming aan W&S B.V. voor de uitvoering van de benodigde handelingen.

5.   Door het verstrekken van de Opdracht bevestigt de Opdrachtgever tevens bekend te zijn met het feit dat W&S B.V. gegevens verzamelt van diegenen die direct of indirect bij de dienstverlening van W&S B.V. zijn betrokken.

Artikel 8. Klachten

 1. Op de Opdracht, de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Op de dienstverlening door de notaris is tevens de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing.
 3. Als de Opdrachtgever klachten heeft over het door W&S B.V. uitgevoerde werk, of over de door W&S B.V. ingediende declaratie, zal hij deze eerst melden bij W&S B.V.
 4. Indien de klacht door W&S B.V. naar de mening van de Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze wordt behandeld, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot, voor zover het een klacht betreft als bedoeld in het Reglement Geschillencommissie Notariaat, de Geschillencommissie van de KNB of, voor tuchtklachten, de desbetreffende Kamer voor het Notariaat (zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl). De Opdrachtgever is ook bevoegd zich tot de burgerlijke rechter te wenden.
 5. Voor beslechting van geschillen door de burgerlijke rechter is uitsluitend de Nederlandse rechter van de woonplaats van W&S B.V. bevoegd, met dien verstande dat de Opdrachtgever overeenkomstig de voorgaande leden ook gerechtigd is zich tot de Geschillencommissie te wenden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van W&S B.V.  

 1. Indien sprake is van enig geschil over de (wijze van) uitvoering van de Opdracht door W&S B.V. en/of daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever en/of derden en daarover geen overeenstemming kan worden bereikt, zal de Opdrachtgever uitsluitend W&S B.V. in rechte betrekken en nimmer de natuurlijke personen en/of rechtspersonen, die direct of indirect bij de uitvoering van de Opdracht zijn ingeschakeld of betrokken. Daaronder worden mede, maar niet uitsluitend, bedoeld de vennootschappen die direct of indirect deelnemen in W&S B.V.

2.   Indien bij de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de Opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval W&S B.V. aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

      De in dit lid omschreven aansprakelijkheid omvat zowel de aansprakelijkheid uit hoofde van tekortkoming in de nakoming van een verbintenis (artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek) als aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek).

      Indien W&S B.V., voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, waaronder eventuele betaalfouten die niet onder een verzekering gedekt zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,00.

3.   De in lid 1. en 2. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval W&S B.V., niettegenstaande het hiervoor bepaalde, aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

4.   De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. en 2. geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid, alsmede indien een op digitale wijze verzonden bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

5.   De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1., 2., 3., en 4. van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen. Deze algemene voorwaarden gelden jegens hen als een onherroepelijk derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW.

6.   De Opdrachtgever vrijwaart W&S B.V. tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van W&S B.V.

7.   Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de datum van de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor W&S B.V. aansprakelijk is.

Artikel 10. Afwijkingen van de algemene voorwaarden

Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. W&S B.V. kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met Opdrachtgever.

Artikel 11. Rechts- en forumkeuze

 

Op de rechtsverhouding tussen W&S B.V. en de Opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn.

Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant zal bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil dat tussen W&S B.V. en de Opdrachtgever mocht ontstaan, behoudens voor zover dwingende wettelijke competentieregels anders bepalen.

 • deskundig & betrokken
 • optimale begeleiding
 • daadkrachtig
 • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.