Schenkingen door (Neder)Belgen.

Indien u een Nederlander bent en u woont langer dan tien jaar in België of u heeft inmiddels de Belgische nationaliteit langer dan één jaar, dan is het doen van een schenking bij notariële akte bij een Nederlandse notaris in sommige gevallen zeer voordelig. Niet alleen voordelig dus voor NederBelgen maar ook voor Belgen!

Dit zal belasting voordeel zal per 1 december 2020 gaan verdwijnen.

Voor Nederlanders die langer dan tien jaar in België wonen of de Belgische nationaliteit hebben geldt dat zij niet langer onder het bereik van de Nederlandse Successiewet vallen. Vanaf dat moment kunnen dus schenkingen plaatsvinden zonder dat deze aanleiding geven tot de heffing van Nederlandse schenkbelasting.

Geen schenkbelasting

Al meer dan 20 jaar is de Nederlandse notaris populair bij (Neder)Belgen voor het opmaken van schenkingsakten van roerende goederen zoals geld, een effectenportefeuille, aandelen van een vastgoedvennootschap of maatschap, een kunstcollectie, oldtimers.

De belangrijkste reden is dat een inwoner van België dan geen schenkbelasting hoeft te betalen. De (Belgische) verplichting tot registratie (art. 19 W.Reg.) geldt voor roerende goederen immers alleen voor schenkingsakten die verleden zijn voor een ‘Belgische’ notaris. Inmiddels is een wetsontwerp in behandeling dat hierin verandering zal brengen. Vooral als het om grotere bedragen gaat, zorgt de Nederlandse notaris voor een besparing. Wie bijvoorbeeld de aandelen van zijn vastgoedvennootschap met een waarde van € 1 miljoen wil schenken aan zijn kinderen, betaalt anders € 30.000 aan schenkbelasting. Hetzelfde effect kunt u trouwens bekomen door te schenken voor een Zwitserse notaris, maar die is minder populair wegens de grotere afstand.

‘Alle’ roerende goederen

Het grote voordeel in vergelijking met bijvoorbeeld de hand- of de bankgift is dat een inwoner van België voor de Nederlandse notaris ‘alle’ roerende goederen kan schenken. Een bankgift kan enkel voor wat kan worden overgeschreven van de ene (effecten)rekening naar de andere (effecten)rekening. Een handgift is alleen mogelijk voor lichamelijke roerende goederen (zoals een oldtimer, schilderijen, goudstaven) en voor sommige onlichamelijke roerende goederen (zoals bankbiljetten).

Bij heel wat roerende schenkingen moet er dus volgens Belgisch recht een notaris worden ingeschakeld. Dit is bijvoorbeeld nodig bij de schenking van aandelen op naam, de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, de schenking van een termijnrekening, een zogenaamde restschenking (doorschuifschenking van bijvoorbeeld de kinderen naar de kleinkinderen), een rekening-courant (tegoed) die de schenker heeft tegenover zijn vennootschap.

Termijn van drie jaar

Een schenking van roerende goederen voor een Nederlandse notaris heeft vooral één nadeel ten opzichte van een schenking voor zijn Belgische collega. Bij een Nederlandse akte moet de schenker om erfbelasting te vermijden wel nog drie jaar (binnenkort vier jaar in Vlaanderen) in leven blijven na de datum van de akte (art. 7 W.Succ. en art. 2.7.1.0.5., §1 VCF) . Voor een Belgische notaris betaalt men het vlakke tarief van bijvoorbeeld 3% tussen ouders en kinderen en daarmee is alles afgehandeld.

Als de schenker zwaar ziek zou worden binnen de drie jaar (binnenkort vier jaar in Vlaanderen), dan kan de Nederlandse schenkingsakte alsnog worden ingeleverd bij het registratiekantoor om de schenkbelasting te betalen. Dan is het vlakke tarief van 3% (of 7%) verschuldigd, en daarmee is alles afgehandeld, net zoals wanneer de akte zou zijn gepasseerd voor een Belgische notaris. In Wallonië bedraagt dit vlakke tarief 3,3% of 5,5%.

Nieuwe wet?

Een wetsvoorstel voorziet nu dat buitenlandse notariële akten die de titel vormen voor een schenking van roerende goederen door een Belgische rijksinwoner, verplicht geregistreerd zullen moeten worden. Het artikel 19 W.Reg. wordt dus aangepast door dit wetsvoorstel. Concreet betekent dit dat wie een schenking doet in Nederland van roerende goederen, die schenking moet registreren in België en dus toch schenkbelasting moet betalen. Het gaat om een wetsvoorstel, maar de kans is heel groot dat dit wetvoorstel na het parlementair verlof goedgekeurd wordt.

Hoe registreren?

Deze plicht tot registratie rust niet op de Nederlandse notaris, maar op de schenker en begunstigde. Het wetsontwerp zegt niet waar u moet registreren, zodat we ervan mogen uitgaan dat u dat niet noodzakelijk op het registratiekantoor hoeft te doen, waar de schenker woont. De vraag rijst wel hoe dit gecontroleerd zal worden. Bovendien voorziet het wetsvoorstel ook geen termijn waarbinnen die registratie moet gebeuren.

Verschil per gewest

Voor Vlaanderen wordt de notariële schenkingsakte op het federaal registratiekantoor ‘geregistreerd’ (die datum telt), terwijl u pas weken of maanden later een overschrijving tot betaling krijgt van de Vlaamse Belastingdienst. In de andere gewesten gebeurt de betaling nog steeds onmiddellijk aan het federaal registratiekantoor, doorgaans via een bankcheque of overschrijving.

Alleen rijksinwoners

Het begrip (Belgische) ‘rijksinwoner’ wordt ook niet verduidelijkt in het wetsontwerp. Wellicht moet men dus gewoon kijken waar de schenker op het moment van de schenking zijn zogenaamde fiscale woonplaats heeft. Dat is dus waar de schenker ‘echt’ woont, wat doorgaans zijn domicilieadres is. Schenkingen die via een buitenlandse notariële akte gedaan worden door een niet-rijksinwoner, moeten dus niet verplicht geregistreerd worden, ook niet als die schenker nadien Belgisch rijksinwoner wordt.

Inwerkingtreding

Zoals het wetvoorstel nu voorligt, zou de wet in werking treden vanaf 1 december 2020. De wet wordt dus niet van toepassing voor wie in het verleden een schenking deed voor een buitenlandse notaris. Bovendien heeft u op basis van het wetsvoorstel nog tot maandag 30 november 2020 om alsnog een schenking te doen voor de Nederlandse notaris, zonder schenkbelasting te betalen.

Om niet in tijdnood te komen dient u een eventuele schenking tijdig in gang te zetten, aangezien overleg tussen Belgische deskundigen en de Nederlandse notaris steeds nodig is, en de nodige tijd vergt.

Alle gewesten?

Alhoewel de schenkbelasting een gewestmaterie is, gaat het hier om federale wetgeving (nieuw art. 19,6° W.Reg.) , zodat deze registratieplicht geldt voor elke Belgische rijksinwoner, ongeacht of de schenker in Vlaanderen, Brussel of Wallonië woont.

Willems & Smeets notarissen

Doordat ons kantoor in Valkenswaard gelegen is in de grensstreek hebben wij ruime ervaring op het gebied van schenkingen door (Neder)Belgen. Daarnaast hebben wij zeer goede contacten met Belgische notarissen en fiscale adviseurs die gespecialiseerd zijn op dit terrein en wij kunnen indien gewenst gezamenlijk optreden.

Voor vragen kunt u ons bellen op (040) 291 09 69 of ons een bericht sturen.

  • deskundig & betrokken
  • optimale begeleiding
  • daadkrachtig
  • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.